Ortak Yerler Sigortası

Ortak Yerler Sigortası

 Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Ek Teminatlar
Dahili Su
Duman
Yer Kayması
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Enkaz Kaldırma

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir:
Sel / Su Basması
Kar Ağırlığı
Deprem, Yanardağ Püskürmesi
Komşuluk Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Hırsızlık
Ferdi Kaza
Cam Kırılması
3. Şahıs Sorumluluk
Asansör Mali Sorumluluk
Makine Kırılması Sigortası

 

Kötüniyet ve Terör

Her bir kötü niyet ve terör hasarında tazminatın %5´i oranında tenzili muafiyet uygulanır.


Enkaz Kaldırma
Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4´ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, Sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.


Sel / Su Basması Klozu
Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin % 2´si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 1.500 EUR ile sınırlıdır.
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
b) Eşyalar


Deprem Klozu 1
587 sayılı KHK ye tabi binaların isteğe bağlı olarak yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında herbir bina sigorta bedeli (Yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülküyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.


Deprem Klozu 2
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (Ev eşyası) hasarında toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak %10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5 dir.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.


Ferdi Kaza Sigortası
Site veya apartmanda görevli olan kişilerin kapıcı, temizlikçi, bekçi gibi. Bir kaza sonucu ölmeleri veya kaza sonucu sürekli sakat kalmaları halinde ve bunlara ait tedavi masrafları bu sigorta ile temin edilmektedir.


Cam Kırılması

Site veya apartmana ait ortak camlar, tabelalar, panolar, aynalar teminat altına alınmıştır.


3. Şahıs Mali Sorumluluk

Site veya apartmana dışarıdan gelen ziyaretçi vb. kişilere vukua gelecek bir hadise neticesinde verilebilecek bedeni ve maddi zararlar sigorta edilmektedir.

Oyun bahçeleri, havuz, jimnastik salonlarının işletmesi site yönetimi/apartman yönetimi tarafından yapılması kaydıyla buralardan yararlanılması halinde meydana gelebilecek kazalar sonucu site sakinlerinin bedeni bir zarara uğraması durumunda, site yönetimine atfedilecek sorumluluğu poliçe limitleri çerçevesinde temin eder.


Asansör Mali Sorumluluk

Bakım, onarım ve işletilmesi site yönetimi tarafından yapılan yolcu asansörlerinin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek bir kaza durumunda üçüncü şahısların ve/veya apartman sakinlerinin uğrayabilecekleri bedeni ve maddi zararlar temin edilmektedir


Makina Kırılması

Site veya apartmana ait jeneratör, kalorifer kazanı, hidrofor ve asansör gibi cihazların Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde oluşabilecek hasarları ödenir.

Kazanlarda oluşabilecek fiziki infilak hasarları teminata dahildir.

Makine Kırılması hasarlarında her hadisede beher makine için min.100 USD olmak üzere hasarın %10´u tenzili muafiyet olarak uygulanacaktır.

Sigorta Bedeli içerisinde olmak kaydıyla Elektronik Cihazlarda oluşabilecek hasarlarda Elektronik Cihaz Genel şartları çerçevesinde teminata dahil edilmiştir.


Ortak Yerler

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 4, maddesine ortak yerler ve şeyler şunlardır;
a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.
b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.
c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.