Doğalgaz Paket Sigortası

Doğalgaz Paket Sigortası

 Doğalgaza HDI güvencesiyle geçin
Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, evlerin işyerlerinin doğalgaz iç tesisatı proje yapım / dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor.

HDI Sigorta, Türkiye’de ilk kez, pazarın ihtiyacını karşılamak üzere "Doğalgaz Paket Sigorta Poliçesi" isimli ürününü 1 Eylül 2004 tarihinde piyasaya sundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak ve tamamen muafiyetsiz bir şekilde sunulan ürün, 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren doğalgaz iç tesisatı yapacak sertifikalı firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sigortalatması zorunluluğunu da karşılamış oldu.

 

 

Sigorta Konusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, taahhüdün yerine getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarını içeren HDI Sigorta Doğalgaz Paket Poliçeleri geniş bir güvence sunuyor

HDI Sigorta Doğalgaz Poliçeleri’nin kapsamlı güvenceleri
Montaj Tüm Riskler Sigortası
Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde; yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler HDI Sigorta´nın güvencesi altındadır.

Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir.


Taahhüdün Yerine
Getirilmemesi Teminatı
Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zararı sözleşme bedeline kadar temin eder.


Makine Kırılması Teminatı
Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.


3. Şahıslara Karşı Mali
Mesuliyet Teminatı
Montaja bağlı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı sigorta süresi içinde abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek zararları kapsar.