İşyeri Paket Sigortası

İşyeri Paket Sigortası

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ek Teminatlar

Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma

 

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir:

Deprem, Yanardağ Püskürmesi

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Sel/Su Basması

Kar Ağırlığı

Komşuluk Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Kiracı Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Hırsızlık Sigortası

Kasa Hırsızlık Sigortası

Cam Kırılması Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Taşınan Para Sigortası

Emniyeti Suistimal Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

HDI İşyeri Yardım Hizmetleri

Acil Yardım Hizmetleri

Ferdi Kaza/ Acil Sağlık Teminatı

Hırsızlık, Cam Kırılması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3, Şahıs Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması Genel Şartları ve klozları esaslarınca ve aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.

Muafiyet ve Limitler

Kasa Yangın Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla;
Bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.
1) Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.
2) Sigorta para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
3) Tazmin kıymeti;
a) Paralar hakkında tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
b) Kıymetli evrakın teminat tutarı, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.
İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmeye mecburdur.
2) İşbu sigorta konusunu oluşturan kıymetlerin günlük giriş çıkışlarını gösteren resmi defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve bunları gerektiğinde sigorta şirketine ibraz edilmesi ile akdedilmiştir.

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4´ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, Sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Deprem Klozu 1

587 sayılı KHK ye tabi binaların isteğe bağlı olarak yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir bina sigorta bedeli (Yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.
Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülküyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Depremı Klozu 3

Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası %100 sigorta bedelinin en az %20´si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve Sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20´dir.
Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2 dir.
Muafiyet uygulaması açısından, Deprem ve Yanardağ Püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.

GLKHHKNH - Terör
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozları hükümleri saklı kalmak kaydı ile Bu sigorta, %100 sigorta bedelinin %20´si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim %100 sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların herbiri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.

 

Sel/Su Basması Klozu


Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2´si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 EUR ile sınırlıdır
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
b) Emtia
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar.

 


Yangın Mali Sorumluluk


Yangın, infilak, dahili su, duman, GLKHHKNH ve Terör risklerini kapsamaktadır.
Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda,
Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin %5´i ve her halükarda azami 1.000 YTL ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.

 


İş Durması


Yangın, yıldırım, infilak rizikosunun gerçekleşmesi neticesinde işin tamamen durması halinde, işyerinde meydana gelen yangın hasarından dolayı ödenecek tazminatın %´10 u sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenecek olup,bu tazminat her halükarda azami 5.000 YTL yi aşmayacaktır.Hasarın olduğu tarihten başlayarak 72 saati geçmeyen iş durmaları hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Hasar nedeniyle yapılacak işyeri değişikliği masrafları; Yangın riskinin gerçekleşmesi sonucu işyeri kullanılamaz hale gelirse başka bir işyerinin açılması için gereken harcama ve masraflar azami 1.000 YTL’ sına kadar sigortalıya alternatif işyeri masrafları olarak ödenir.

 


Hırsızlık


Hırsızlık rizikosu ilişik hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

G.L.K.H.H.KN-Terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dahilindedir.

 


Kasa Hırsızlık Klozu


Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırsızlık Kloz şartları esaslarınca teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Kasada bulunan para, çek ve senet çalınması taleplerinde; sigortalının kasa hareketlerini gösteren defter ile talebin kaynağını gösteren resmi belgeler, tahsilât makbuzu, tediye makbuzu, kapalı tanzim edilmiş fatura, bankadan çekilen para vb. ve bu belgelerin
muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını gösteren diğer defter kayıtlarının ilk ekspertiz gününde ibrazı ve birbirleri ile sigortalının beyanı ile tamamen uyumlu olması şarttır.

Kasanın anahtarı ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.

Sigortalı mahalde Yazar Kasa kullanılması halinde mesai saatleri içerinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetler çelik kasaya aktarılacaktır. Mesai bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.

Bu teminat kapsamından ödenecek toplam tazminat tutarı poliçede yazılı tutar ile sınırlıdır.

 


Cam Kırılması Klozu


Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dahildir.
Poliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla;
Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamül olsun veya olmasın,
Her türlü vitrin, tezgah camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı vitrin camları gibi takılı camlar teminata dahildir.

 


Ferdi Kaza


Bu sigorta ile Sigortalının çalıştırdığı işçi ve personelin sadece mesai saatleri içinde olmak üzere kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Bir kaza durumunda, zarar görenin işyerinde çalıştığı, SSK kayıtları ile veya resmi maaş bodrosu ile ispat edecektir.

 

Taşınan Para


Bu sigorta ile Sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar, temin edilmektedir.

 


Emniyeti Suistimal


Bu sigorta ile,Sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek,hile ile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile,bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar,olay başına ve yıllık kümül olarak,poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar,Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.
Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için Emniyeti Suistimalin;
a) Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
b) Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulacaktır.

 


İşveren Mali Sorumluluk


Bu sigorta ile; işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SSK´ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

 


3. Şahıs Mali Sorumluluk


Bu sigorta ile sigorta edilen işyeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ekli 3.Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.
İşbu poliçe ile sigorta edilen işyerinde bulunan asansörlerin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek kazalar sonucu bu kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını, 3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortasına ait poliçede yazılı teminat limitlerin kadar ve Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder.

 


ECS/MKS Sigortası


İşyerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar(laptop hariç),kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör, klima Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartlarıyla teminat altına alınmıştır.

Beher cihaza sigorta bedelinin %5´i oranında minimum 100 USD tenzili muafiyet uygulanır.

 

HDI İşyeri Yardım: Ek Hizmetler

Bilgi Organizasyon Servisi
1.Turistik Bilgiler
2.Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
3.Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
4.Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
5.Döviz kurları bilgileri
6.Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
7.Konaklama ile ilgili bilgi
8.Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
9.Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
10.Özel günler için organizasyon
11.Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
12.Tercüme hizmetleri
13.Çiçek gönderme hizmetleri
14.Diğer bilgi hizmetleri

Olay
Tesisat/Elektrik işleri için OLAY, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

Cam işleri için OLAY, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir işleri için OLAY, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Acil Hizmetler
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dahilindedir.

Tesisat İşleri 750-YTL./yılda 3 defa
Elektrik İşleri 750-YTL./yılda 3 defa
Anahtar İşleri 750-YTL./yılda 3 defa
Cam İşleri 750-YTL./yılda 2 defa
İşyerinde kapalı kalan kişinin kurtarılması 1.500 TL
Güvenlik şirketi Maksimum 2 Gün
Profesyonel İşyeri hizmetleri organizasyonu Bağlantı
Bilgi ve organizasyon servisi Bağlantı

Acil Hizmet Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dahildir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri
Sigortalı işyerinde su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır. Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar
1.İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
2.İşyeri içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
3.Su borularına bağlı her türlü eletrikli eşya, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
4.Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, işyerine ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile işyerine ait olarak kabul edilmeyecektir.
5.Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
6.Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri
Sigortalı konut ait elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı işyerinin elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartman elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır. Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:
1.Elektrik anahtarı, lamba, ampul, florsan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
2.Elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
3.İşyerinde veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
4.Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dışıdır.

Çilingir/Anahtar İşleri
Çilingir/anahtar işleri tamiri kapının açılması sırasında, herhangi kazai sebeple veya hırsızlık sonucu konutun içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, işyerine ait anahtarın çalınması veya kaybedilmesi sonucu, işyerinin emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, işyerini daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya işyerine girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde işyerine sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Dış Cephe Camlarının Değiştirilmesi
Sigortalı işyerinin cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasara ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.
Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede yazılı limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:
1.Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar,
2.Mücbir sebepler (doğal felaketler) dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar,
3.Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler,
4.Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalr

İşyerinizde olabilecek tesisat, elektrik arızalarında, cam kırılmalarında, çilingir ihtiyacında, profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu (bilgi hattı) HDI İşyeri Yardım hizmetinden yararlanmak için arayacağınız telefon numaraları: 0212 230 37 68 – 0800 211 64 40

MEDLINE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:
Sigortalı ve işyerinde çalışan personel işyeri hudutları içerisinde bu hizmetten yararlanabilecektir..

Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında 444 12 12 numaralı Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.

1. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)
Sigortalının, Medline Alarm Merkezi´ne ulaşan talebi üzerine, Medline Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

2. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)
Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar.

Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

3. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)
Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde Medline tarafından, bu iller dışında ise Medline anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

4. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)
Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

5. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)
Medline tarafından hastaya, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdi Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı:

1. Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

a) Ölüm Teminatı
Bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10,000 USD karşılığı YTL bedel hak sahiplerine ödenir.

b) Sürekli Sakatlık Teminatı
Bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dahilinde 10,000 USD karşılığı YTL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.

2. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı
Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış, akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,
Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması dolayısıyla olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, 10,000 USD karşılığı YTL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç sadece sağlık problemlerinde hastanede gecelemesi gerekmektedir.

3. Hastane Günlük Tazminatı
Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre için tıbbi tedavi teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için 50 $ ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde5,Madde6) ek olarak aşağıdaki hallerde sigorta teminatı dışındadır.
1 yaşından küçük çocukların tazminat talepleri
Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında ve daha büyük kişilerin tazminat talepleri,
Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar,
Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar,
AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar,
Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması,
Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme,
Hamilelik ve doğum,
Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi,
Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucundaki hastalanma ve yaralanmalar,
Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum,
Kendine kasten zarar verme,
Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi,
Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar.