Sağlıklı Konut Poliçesi

Sağlıklı Konut Poliçesi

 Sağlıklı Konut "+" Poliçesi

Hem sigortalı için, hem aile bireyleri için büyük güvence

HDI SİGORTA A.Ş. Türkiye´nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi, eşyalarınızı güvence altına alırken, isterseniz ev halkının acil durumlarda veya kaza sonucu gerekli acil tıbbi masraflarını da karşılamaktadır.

Teminat Kapsamı

Konutunuzu hangi risklere karşı güvence altına alıyoruz?

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın Mali Sorumluluk

Ek Teminatlar

Dahili Su
Sel – Su Basması
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Kar Ağırlığı
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Enkaz Kaldırma
Ev eşyası Nakliyatı
Kira Kaybı2.000 TL
Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh masrafları2.000 TL
Tamir ve kuru temizlemede bulunan eşyaları

İzolasyon hasarları

Hırsızlık Sigortası

Kapkaç Teminatı

Ferdi Kaza Sigortası

Cam Kırılması Sigortası

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi (isteğe bağlı)

HDI Sigorta Konut Yardım Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetleri (İsteğe bağlı)

Ferdi Kaza / Acil Sağlık Teminatı (İsteğe bağlı)


Muafiyet ve Limitler

Yangın Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dahilisu, duman, GLKHHKNH ve Terör risklerini kapsamaktadır. Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır. Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin azami %5´i ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.

Kira Kaybı

Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında: Yangın, infilak, dahili su, duman, GLKHHKNH ve Terör hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminat; azami 1.000.YTL ile sınırlıdır.

Hasar Nedeniyle Yapılacak İkametgah Değişikliği Masrafları

Sigortalı tehlikelerin gerçekleşmesi ve binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının ikametgâh değiştirmek zorunda kaldığı durumlarda yaptığı makul ölçülerdeki masraflar için ödenecek tazminat azami 1.000.YTL´sını geçemez.

Sel/Su Basması Klozu


Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin % 2´si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 1.500 EUR ile sınırlıdır.
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
b) Eşyalar

Kötüniyet ve Terör


Her bir kötü niyet ve terör hasarında tazminatın %5´i oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4´ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, Sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Ev Eşyası Nakliyatı
(Dar Teminat / Kamyon Klozu)


Sigortalı eşyaların aynı il içinde başka bir konuta taşınması esnasında taşıma işlemini yapan araçla birlikte hasarlanması halinde, yılda bir kez azami eşya bedeline kadar poliçe kapsamına dahil edilmiştir. Taşınan eşya bedelinin %3´ü oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Tamirci ve Kuru Temizlemedeki Eşyalar


Tamirci ve kuru temizleyicide bulunan ev ve giyim eşyalarının bulunduğu mahalde meydana gelen yangın ve hırsızlık neticesi zarar görmeleri halinde, olay başına ve yıllık azami 500.YTL. limitle teminata dahil edilmiştir.


İzolasyon Hasarları


Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı altlarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydıyla maksimum 500-YTL.´ye kadar teminat kapsamına dâhildir.
İstisnalar:
Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş olan hasarlar
Isı farklılıkları sonucu oluşan terleme/rutubetlenme/küflenme hasarları
Dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar
İzolasyon masrafları.


Kıymetli Eşya Hırsızlık


Ev eşyası içinde bulunan veya bulunabilecek olan sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri tüm ev eşyası için tesbit edilen sigorta bedelinin %30´u ile sınırlıdır. Şöyle ki:
Sanat ve antika değeri olan tablolar, koleksiyonlar, heykeller, biblolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, halılar, ipek halılar, kürk ve benzerlerinin sigorta bedelleri toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %15 ile
Aksam ve teferruatları dâhil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, müzik seti, fotoğraf makinesi, DVD film makinesi, dürbün mikroskopların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %10´u ile
Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bütün bunlardan mamul eşya, mücevherat,değerli taşlar,inciler ve benzerlerinin sigorta bedellerinin toplamı,toplam sigorta bedelinin %5 ile sınırlıdır.
Her türlü nakit para ile cumhuriyet, reşat ve bezeri altınlar teminat haricidir.
Binaya ait sabit kıymetler, bina sigorta bedelinin azami %5´ne kadar hırsızlık riskine karşı teminat altına alınmıştır.


Kapkaç Teminatı

Sigortalı kişinin, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda yanlarında bulunan kişisel eşyalarının üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması veya zarara uğramasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle(karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla hırsızlık sigortası genel hükümleri çerçevesinde, olay başına ve yıllık toplam azami 250 YTL limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dâhil edilmiştir. Kapkaç teminatı T.C. Sınırları dâhilinde geçerlidir.

Ferdi Kaza

Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleri ani, harici, irade dışı ve beklenmeyen bir kaza sonucu, ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve kişi başına poliçede yazılı bedele kadar sigorta edilmişlerdir.
Bu teminat 16–65 yaş aralığındaki aile bireyleri için geçerlidir.
16 yaşın altındaki çocuklar için ölüm halinde ödenecek tazminat cenaze giderleri ile sınırlıdır.
Bu poliçe ile sigorta edilen kişi sayısı azami 4 dür.
Bir kaza durumunda zarar görenin sigortalı konutta yaşadığı muhtardan alınacak ikamet belgesi ile belgelenecektir.

Cam Kırılması


Kapı camları, pencere camları, masa camları, vitrin ve aynalar teminata dahildir.Yukarıda belirtilen Cam Kırılması teminatı limiti ile sınırlıdır. Masa, vitrin camları, aynalar azami cam kırılması bedelinin %50´sine kadar teminata dâhildir.

3. Şahıs Sorumluluk

Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleriyle bakımları altındaki evcil hayvanlarının meydana gelen bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar olay başına aynı zamanda yıllık olarak azami poliçede yazılı tutara kadar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigorta edilmişlerdir.

Elektronik Ev Eşyaları Sigortası


Ev eşyaları arasında bulunan bilgisayar(laptop hariç),müzik seti, TV, Video, Home Cinema, DVD, Buzdolabı, Fırın, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Çamaşır Kurutma Makinası, Jakuzi, Şofben, Kombi, Elektrik Süpürgesi ekli Elektronik ve Makine Kırılması Genel Şartları hükümleri dahilinde meydana gelen bir sebeple zarar görmesi olay başına ve yıllık 5,000-YTL´sıyla sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.
a) Yukarıda yazılı makine ve cihazların dışında kalan cihaz ve makineler teminat dışındadır.
b) Üretici garantisi altındaki haller ve/veya hasarlar teminat haricidir.
c) Her bir cihaz hasarında 50 YTL tenzili muafiyet uygulanır.

Deprem Klozu 1


587 sayılı KHK ye tabi binaların isteğe bağlı olarak yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur. Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında herbir bina sigorta bedeli (Yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. 634 sayılı Kat Mülküyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Deprem Klozu 2

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (Ev eşyası) hasarında toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak %10 şeklinde uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5 dir. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

HDI Konut Yardım: Ek Hizmetler

Otel Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve Şirketin onayı ile, en fazla 4 kişi için, 2 güne kadar günlük kişi başına azami 750 TL limitli otel masrafları Assist Line tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.

Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, doktor kararıyla konuta ambulans gönderilmesi teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalı´ya bakacak başka kimse yok ise, Assist Line doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemşire veya refakatçi ücreti sene içinde 3 olaya kadar olay başına 750 TL olarak karşılanacaktır.

Profesyonel Ev Hizmetleri
1.Su / Sıhhi Tesisat / Kalorifer Tesisat İşleri (Doğalgaz Tesisatı hariç)
2.Fayans / Kalebodur
3.Elektrik
4.Çelik/Ahşap/Alümünyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir İşleri
5.Boya
6.Cam
7.Sıva / Duvar İşleri
8.Alçıpan / Kartonpiyer İşleri
9.Yer Döşeme Ahşap İşleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)
10.PVC / Demir / Alüminyum Doğrama İşleri
11.Tavan Kaplama / Asma Tavan İşleri (Taşyünü vb.)
12.Çatı / Dere tamir İşleri

Bilgi Organizasyon Servisi
1.Turistik Bilgiler
2.Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
3.Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
4.Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
5.Döviz kurları bilgileri
6.Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
7.Konaklama ile ilgili bilgi
8.Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
9.Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
10.Özel günler için organizasyon
11.Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
12.Tercüme hizmetleri
13.Çiçek gönderme hizmetleri
14.Diğer bilgi hizmetleri

Olay
Tesisat/Elektrik işleri için OLAY, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

Cam işleri için OLAY, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir işleri için OLAY, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Acil Hizmetler
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dahilindedir.

 


Tesisat işleri

750 TL/yılda 3 defa

 

Elektrik İşleri

750 TL/yılda 3 defa

 

Cam İşleri

750 TL/yılda 3 defa

 

Anahtar İşleri

750 TL/yılda 3 defa

 

Evde kapalı kalan kişinin kurtarılması

1.500 TL

 

Doktor veya ambulans gönderilmesi

750 TL/yılda 3 defa

 

Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi

750 TL/yılda 3 defa

 

Otel Hizmeti

750 TL/Kişi/Gün -En fazla 2 Gün

 

Güvenlik Şirketi

En fazla 2 Gün

 

Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu

Bağlantı

 

Bilgi ve organizasyon servisi

Bağlantı


Acil Hizmet Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dahildir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri
Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır. Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.


İstisnalar:
1.Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri.
2.Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile).
3.Su borularına bağlı her türlü eletrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri.
4.Sigortalının veya üçüncü şahısların tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, konut´a ait sabit tesisat / donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konut´a ait olarak kabul edilmeyecektir.
5.Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
6.Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri
Sigortalı konut ait elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartman elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır. Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.


İstisnalar:
1.Elektrik anahtarı, lamba, ampul, florsan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar.
2.Elektrikle çalışan ısıtıcı, ev elektrikli eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri.
3.Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri.
4.Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise teminat dışıdır.

Çilingir/Anahtar İşleri
Çilingir/anahtar işleri tamiri kapının açılması sırasında, herhangi kazai sebeple veya hırsızlık sonucu konutun içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması veya kaybedilmesi sonucu, konutun emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. Eğer yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı konut´a girmek mümkün olmazsa Şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili 1.500 YTL sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır.

Dış Cephe Camlarının Değiştirilmesi
Sigortalı konutun dış cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasara ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.
Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede yazılı limite kadar hizmet verilecektir.


İstisnalar:
1.Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar,
2.Mücbir sebepler (doğal felaketler) dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar,
3.Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler,
4.Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalr

Evinizde olabilecek tesisat, elektrik arızalarında, cam kırılmalarında, çilingir ihtiyacında, profesyonel ev hizmetleri organizasyonu (bilgi hattı) HDI Konut Yardım hizmetinden yararlanmak için arayacağınız telefon numaraları: 0212 230 37 68 – 0800 211 64 40

MEDLINE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ:
•Poliçe sahibi ve aynı adreste yaşayan ailesi, konut içi veya konut dışında 7/24 Medline Anlaşmalı Acil Sağlık Hizmetleri Noktaları dâhilinde güvence altındadır.
•Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında 444 12 12 numaralı Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.
1.Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)
Sigortalının, Medline Alarm Merkezi´ne ulaşan talebi üzerine, Medline Hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkanı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

2.Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)
Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı resmi Gazetede yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

3.Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)
Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde Medline tarafından, bu iller dışında ise Medline anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

4.Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)
Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

5.İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)
Medline tarafından hastaya, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdi Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı:
1.Ferdi Kaza Sigortası Teminatları 1.Ölüm Teminatı
Bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10,000 USD karşılığı YTL bedel hak sahiplerine ödenir.
2.Sürekli Sakatlık Teminatı
Bu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet vermesi halinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dahilinde 10,000 USD karşılığı YTL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.


2.Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı?Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış, akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,
?Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması dolayısıyla olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, 10,000 USD karşılığı YTL bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç sadece sağlık problemlerinde hastanede gecelemesi gerekmektedir.


3.Hastane Günlük Tazminatı


Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre için tıbbi tedavi teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için 50 $ ödenecektir. Bu ödeme beher hadisede 5 gün, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde5,Madde6) ek olarak aşağıdaki hallerde sigorta teminatı dışındadır.
•1 yaşından küçük çocukların tazminat talepleri
•Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında ve daha büyük kişilerin tazminat talepleri,
•Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar,
•Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar,
•AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar,
•Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması,
•Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme,
•Hamilelik ve doğum,
•Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi,
•Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucundaki hastalanma ve yaralanmalar,
•Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum,
•Kendine kasten zarar verme,
•Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi,
•Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar.