Otel Paket Sigortası

Otel Paket Sigortası

 Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Ek Teminatlar
Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir:
Deprem, Yanardağ Püskürmesi
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Sel/Su Basması
Kar Ağırlığı
Komşuluk Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Kiracı Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Hırsızlık Sigortası
Kasa Hırsızlık Sigortası
Müşteri Eşya ve Kasa Sigortası
Cam Kırılması Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Taşınan Para Sigortası
Emniyeti Suistimal Sigortası
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
Otel Mali Sorumluluk Sigortası
Garaj Mali Sorumluluk Sigortası
Asansör Mali Sorumluluk Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
Makine Kırılmasına bağlı Gıda Bozulması

Hırsızlık, Cam Kırılması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3, Şahıs Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması Genel Şartları ve klozları esaslarınca ve aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.


Muafiyet ve Limitler
Kasa Yangın Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla;
Bu sigorta ile yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin kasa içinde bulunan nakit ve/veya kıymetli evrakta doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.
1) Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.
2) Sigorta para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
3) Tazmin kıymeti;
a) Paralar hakkında tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.
b) Kıymetli evrakın teminat tutarı, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.
İhtarlar:
1) Sigorta ettiren, sigortalı kıymetli evrakın yenisinin temini için gerekli bilgileri kayıt ve muhafaza etmeye mecburdur.
2) İşbu sigorta konusunu oluşturan kıymetlerin günlük giriş çıkışlarını gösteren resmi defter ve kayıtların düzenli olarak tutulması ve bunları gerektiğinde sigorta şirketine ibraz edilmesi ile akdedilmiştir.


Enkaz Kaldırma
Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4´ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, Sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.


Deprem Klozu 1
587 sayılı KHK ye tabi binaların isteğe bağlı olarak yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir bina sigorta bedeli (Yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.
Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülküyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.


Depremı Klozu 3
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası %100 sigorta bedelinin en az %20´si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve Sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20´dir.
Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2 dir.
Muafiyet uygulaması açısından, Deprem ve Yanardağ Püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.


GLKHHKNH - Terör
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozları hükümleri saklı kalmak kaydı ile Bu sigorta, %100 sigorta bedelinin %20´si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim %100 sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların herbiri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.


Sel/Su Basması Klozu
Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2´si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 EUR ile sınırlıdır
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
b) Emtia
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar.


Yangın Mali Sorumluluk

Yangın, infilak, dahili su, duman, GLKHHKNH ve Terör risklerini kapsamaktadır.
Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda,
Mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı yangın mali sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır.

Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin %5´i ve her halükarda azami 1.000 YTL ile sınırlı olarak teminata dahil edilmiştir.


İş Durması

Yangın, yıldırım, infilak rizikosunun gerçekleşmesi neticesinde işin tamamen durması halinde, işyerinde meydana gelen yangın hasarından dolayı ödenecek tazminatın %´10 u sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenecek olup,bu tazminat her halükarda azami 5.000 YTL yi aşmayacaktır.Hasarın olduğu tarihten başlayarak 72 saati geçmeyen iş durmaları hasarları bu poliçe kapsamı dışındadır.

Hasar nedeniyle yapılacak işyeri değişikliği masrafları; Yangın riskinin gerçekleşmesi sonucu işyeri kullanılamaz hale gelirse başka bir işyerinin açılması için gereken harcama ve masraflar azami 1.000 YTL’ sına kadar sigortalıya alternatif işyeri masrafları olarak ödenir.


Hırsızlık

Hırsızlık rizikosu ilişik hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

G.L.K.H.H.KN-Terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dahilindedir.


Kasa Hırsızlık Klozu

Sigortalı mahalde bulunan çelik kasa içerisindeki nakit para, çek, senet vb kıymetler ile poliçede özellikleri yazılı kasa, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Kasa Hırsızlık Kloz şartları esaslarınca teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Kasada bulunan para, çek ve senet çalınması taleplerinde; sigortalının kasa hareketlerini gösteren defter ile talebin kaynağını gösteren resmi belgeler, tahsilât makbuzu, tediye makbuzu, kapalı tanzim edilmiş fatura, bankadan çekilen para vb. ve bu belgelerin
muhasebe kayıtlarına yansıtıldığını gösteren diğer defter kayıtlarının ilk ekspertiz gününde ibrazı ve birbirleri ile sigortalının beyanı ile tamamen uyumlu olması şarttır.

Kasanın anahtarı ve şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar teminat dışıdır. Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar teminat dışıdır.

Sigortalı mahalde Yazar Kasa kullanılması halinde mesai saatleri içerinde yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamında olup, mesai saati bitiminde kıymetler çelik kasaya aktarılacaktır. Mesai bitimi sonrası yazar kasadan yapılacak hırsızlıklar teminat kapsamı dışındadır.

Bu teminat kapsamından ödenecek toplam tazminat tutarı poliçede yazılı tutar ile sınırlıdır.


Cam Kırılması Klozu

Sigortalı yerdeki her türlü kapı ve pencere camının kırılması ilişik Cam Kırılması Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dahildir.
Poliçede cinsi ve bedeli belirtilmek kaydıyla;
Bina cephesine raptedilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamül olsun veya olmasın,
Her türlü vitrin, tezgah camı, aynalar ve ayrıca buzdolabı vitrin camları gibi takılı camlar teminata dahildir.


Ferdi Kaza

Bu sigorta ile Sigortalının çalıştırdığı işçi ve personelin sadece mesai saatleri içinde olmak üzere kaza sonucu ölmesi veya kaza sonucu sürekli sakat kalması Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Bir kaza durumunda, zarar görenin işyerinde çalıştığı, SSK kayıtları ile veya resmi maaş bodrosu ile ispat edecektir.


Taşınan Para
Bu sigorta ile Sigortalıya ait nakit, çek, senet gibi kıymetli evrakların nakli sırasında üçüncü şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gerçekleştirilen gasp ve hırsızlık, herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelen zararlar ve nakil esnasında mücbir sebeplerden dolayı vaki olacak zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sefer başına teminat limitine kadar, temin edilmektedir.


Emniyeti Suistimal

Bu sigorta ile,Sigortalının emrinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek,hile ile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile,bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararlar,olay başına ve yıllık kümül olarak,poliçede yazılı bu teminata ait bedele kadar,Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için Emniyeti Suistimalin;
a) Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
b) Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.

Beher zararda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulacaktır.


İşveren Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile; işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akti ile bağlı ve SSK´ya tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminatlar İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.


Otel Mali Sorumluluk

Bu sigorta ile sigorta edilen işyeri hudutları ile sınırlı olmak üzere, bir kaza sonucunda üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ekli 3.Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Genel Şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bu teminata ait sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.

Yiyecek ve içecek dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorumluluklar.

Restaurant- Cafe- bar- havuz, mutfak hizmetleri ile otel müşterilerinin dinlenmesi ve hoş vakit geçirmesi amacıyla kendilerine sunulan tüm imkanlar ve tesislerde meydana gelebilecek kazalar neticesi doğabilecek sorumluluklar.

Çamaşırhane sorumluluğu,garaj mali sorumluluğu, tesiste meydana gelebilecek kazalar neticesi doğabilecek sorumluluklar.

Asansörlerde meydana gelebilecek kazalar dolayısıyla 3. şahıslara verilebilecek zararlar.


ECS/MKS Sigortası

İşyerinde bulunan yazar kasa, bilgisayar(laptop hariç),kesintisiz güç kaynağı, televizyon, müzik seti, buzdolabı, kombi, jeneratör, regülatör, klima Elektronik Cihaz Sigortası ve Makine Kırılması Genel Şartlarıyla teminat altına alınmıştır.

Beher cihaza sigorta bedelinin %5´i oranında minimum 100 USD tenzili muafiyet uygulanır.


Gıda Bozulması

Oteldeki buzdolabı ve derin dondurucularda bulunan gıda maddelerinin makine kırılması teminatına giren bir sebeple bozulması 1.000 YTL limitle teminata dahildir.