Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası

Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:
Yangın, Yıldırım, İnfilak
Ek Teminatlar
Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Duman
Yer Kayması
Enkaz Kaldırma

Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilir:
Komşuluk Mali Mesuliyet
Dahili Su
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
İş Durması
Yeraltı Tankı Delinmesi
Deprem, Yanardağ Püskürmesi
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Sel/Su Basması
Kar Ağırlığı
Çevre Kirliliği Sorumluluk
Hırsızlık Sigortası
Cam Kırılması Sigortası
Pompacı Üzerinde Nakit Hırsızlık
Kasa Hırsızlık Sigortası
Taşınan Para Sigortası
Emniyeti Suistimal Sigortası
Emniyeti Suistimal Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
Hatalı Ürün Sorumluluk
Liftten Düşme / Garaj Sorumluluk
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

Hırsızlık, Cam Kırılması, Ferdi Kaza, İşveren Sorumluluk, 3, Şahıs Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması Genel Şartları ve klozları esaslarınca ve aksi kararlaştırılmadıkça aşağıda yazılı şartlar ve poliçede yazılı limitlerle teminat altına alınabilir.


Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4´ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, Sigortacının sorumluluğu hiçbir halükarda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.


Komşuluk Mali Mesuliyet
Sigortalının kusuru nedeniyle yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör neticesinde komşu bina ve mallarına vereceği zararlar azami bina sigorta bedelinin %10 ile sınırlıdır.


İş Durması
İş Durması teminatı Yangın rizikosunu kapsamaktadır. Azami tazminat limiti 25.000 YTL’ yi geçmeyecektir.

72 saate kadarki(3günlük) durmalar tazminat ödemesinde dikkate alınmayacaktır.

Yeraltı Tank Delinmesi Sonucu Mal Kaybı Teminatı Olay başına ve yıllık 10,000.YTL limite kadar teminata dahil edilmiş olup korozyon ve çürüme sonucu hasarlar teminat haricidir.


Deprem Klozu 3
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Sigortası %100 sigorta bedelinin en az %20´si sigortalının üzerinde kalmak kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortalı ve Sigortacı bu oranın arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede sigortalının üzerinde kalan kısım %20´dir.
Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmış bulunan oran nispetinde hasara iştirak eder.
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı Kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu teminat ile ilgili her bir hasarda aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum;
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat
gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu kısım) üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Sigortalı ve sigortacı bu muafiyet oranının arttırılması hususunda anlaşabilirler.
Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %2 dir.
Muafiyet uygulaması açısından, Deprem ve Yanardağ Püskürmesinde her bir 72 saatlik dönem, bir hasar sayılır.


GLKHHKNH - Terör
Yangın Poliçesi Genel Şartları ve poliçeye eklenmiş olan Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Klozları hükümleri saklı kalmak kaydı ile Bu sigorta, %100 sigorta bedelinin %20´si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Prim %100 sigorta bedeli üzerinden, tarifede belirtilen fiyatlar esas alınarak hesaplanır. Sigortalı, üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı, meydana gelecek hasarlarda, yukarıda belirtilen oran nispetinde hasara iştirak eder. Bu teminat ile ilgili her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtia, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum:
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon,
b) Emtia,
c) Makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisat
gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların herbiri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur.


Sel/Su Basması Klozu
Sel su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2´si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 50.000 EUR ile sınırlıdır
a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
b) Emtia
c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisatlar.


Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

Yangın infilak ve/veya çevrede meydana gelebilecek, tedrici olmayan, ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararları ve temizleme masraflarını olay başına/yıllık poliçede belirtilen limite kadar temin eder.


Hırsızlık

Hırsızlık rizikosu ilişik hırsızlık sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe kapsamına alınmıştır.

G.L. K.H.H.KN-Terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dâhilindedir.


Cam Kırılması

Cam kırılması teminatında istasyon sahası içinde bulunan her türlü vitrin, tezgah, kapı ve pencere camları ile ışıklı ve ışıksız kırılabilir reklam panolarının kırılma neticesinde uğrayacakları zararları poliçede belirtilen limite kadar temin eder.


Pompacı Üzerindeki Para Hırsızlık

Sigorta konusu işyerindeki pompacı/pompacıların üzerinde bulunan paranın, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp ve çalınması poliçede yazılı limitler ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları dâhilinde teminat altına alınmıştır.


Kasa Hırsızlık Klozu

Bu Sigorta:
a) Poliçede ağırlığı ve markası ve bulunduğu yer yazılı kasada bulunan paranın sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü hırsızlığını ve ayrıca hırsızlar tarafından hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak ziya ve hasarları,
b) Sigorta ettireni veya ailesi efradını veya müstahdemlerini zor ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızsızlıkları temin eder.

Bu sigortanın hüküm ifade etmesi için, ikametgâh kasalarında bulunan kıymetlerin müfredatlı bir listesinin poliçeye dercedilmesi, ticarethane kasaları için ise kasa hareketlerini gösteren bir defterin tutulmuş olması ve ayrıca sigortalı sigortasını yaptırırken kasanın bulunduğu mahalde bekçi bulunacağını bildirmişse, bu bekçinin işyerinin mutat olarak açık olmadığı saatlerdeki iş yerinde bulunması ve her saat başı kontrol yapması meşruttur.


Tarife

Yukarıdaki A paragrafıyla temin edilen hırsızlıktan maksat:
Sigortalının poliçede tarif edilen kasasının bütün kapı veya kapılarının kapalı, kilitlerinin tamamen kilitlenmiş, şifresi var ise şifresinin tanzim edilmiş olduğu esnada bu yere, kötü maksatla girmiş kimse veya kimselerin alet, patlayıcı madde, elektrik gaz veya sair kimyevi maddeler kullanmak suretiyle, kasayı açmaya çalışması, açması ve bu esnada kasa üzerinde veya yapılarında veya cidarlarında bu zorun bir iz bırakmasıdır.

Yukarıda B paragrafıyla temin edilen hırsızlıktan maksat:
a) Sigortalı veya ailesi efradına veya müstahdemlerine karşı cebir şiddet kullanılmak,
b) veya cebir, şiddet korkusu altında bırakılmak,
c) veya sigortalının veya ailesi efradının veya müstahdemlerinin, kasten veya kazaen öldürülmesi ve yaralanması veya şuurlarını kaybetmesi,
d) veya sigortalının müstahdemlerinin işyeri haricinde zor kullanmak suretiyle kendilerinden iş yeri hakkında malumat almak veya bu suretle işyerine insan sokmak suretiyle sigorta mevzuu olan şeylerin çalınmasıdır. Ancak (d) paragrafında tarif edilen şekilde yapılan hırsızlığın işyerinin müteakip ilk gününde açılmasından evvel yapılmış olması gerekir.


İstisnalar
1) A paragrafında tarif edilen teminat için: Kasanın anahtarını veya şifresini kullanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar,
2) Sigortalının müstahdemleri veya hizmetinde çalışan kimselerin mesai haricinde veya dahilinde yapmış olduğu hırsızlıklar, teminattan hariçtir.


Taşınan Para Hırsızlık Klozu

Bu poliçe, taşınan para ve kıymetleri Hırsızlık Sigortası genel şartları ve poliçede yazılı limitler çerçevesinde aşağıdaki hallere karşı temin eder.
a) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
b) Herhangi bir araç ve nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık,
c) Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.
Taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa, sigorta teminatı paraların iş yerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19:00 ´a kadar devam eder.

Bu poliçe, Genel Şartların 4. maddesi (e) fıkrası ile 5. maddesi (f) fıkrasında zikredilen rizikoları da temin eder.


Emniyeti Suistimal Hırsızlık Klozu

Sigortacı sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası genel şartları çerçevesinde ve poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere temin eder.
Sigortacıya tazminat yükümlülüğünü atfedebilmesi için;
a) Emniyeti suistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,
b) Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden, en geç altı ay ve herhalukarda poliçenin sona erme tarihini müteakip üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir.


Ferdi Kaza

Sigortanın çalıştırdığı işçi ve personelin kazaen ölmesi veya kazaen sürekli sakat kalması durumu, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen "Kişi ve Olay Başına" limitine kadar teminat altındadır.


İşveren Mali Sorumluluk

Bu teminat, sigorta konusu işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işveren terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve sosyal sigortalar kurumuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortaları Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı limitler ve de İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları dâhilinde güvence altına alır.


3. Şahıs Mali Sorumluluk

3.Şahıs sorumluluğu teminatıyla, ilişik 3. şahıs mali sorumluluk sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen limit ve muafiyetler dâhilinde, sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sürdürdüğü işletme faaliyetleri sırasında meydana gelecek kazalar nedeniyle;
Üçüncü şahıslara verilecek bedeni zararlar,
Üçüncü şahısların mallarında ziyan oluşması sonucunda sigortalıya düşecek hukuki sorumluluk halleri olay başına/yıllık poliçede belirtilen azami teminat limitlerine kadar güvence altına alınır.

3. Şahış Mali Sorumluluk teminat kapsamındaki zararlar nedeniyle poliçe süresi içinde ödenecek azami yıllık toplam tazminat, hiçbir şekilde poliçede belirtilen 3. Şahış Sorumluluk sigortası bedelini aşamaz.

Maddi zararlarda beher olay hasar tutarı üzerinden %10 tenizili muafiyet uygulanır.


Hatalı Ürün Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk

İşletmede araçlara verilen akaryakıtın, bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar olay başına /yıllık poliçede yazılı limite kadar temin edilmektedir. Beher hadisede hasar bedeli üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanır.


Lift Sorumluluk / Garaj Mali Sorumluluk

Akaryakıt Servis ve Bakım istasyonunda bulunan 1 adet liftin faaliyetleri esnasında ve Servis bakım istasyonuna bırakılan resmi giriş kaydı bulunan araçların gerekli ehliyetnameye haiz kişilerce kullanılması sırasında meydana gelecek çarpma ve çarpışma hasarları neticesinde sigortalıya terettüp edebilecek maddi tazminat talepleri 3.şahış mali mesuliyet sigortası genel şartları dairesinde olay başına/yıllık limitler dahilinde teminat verilmiştir.
Yangın ve Hırsızlık hasarları teminat haricidir.
Bedeni hasarlar, tamir bakım hatalarından kaynaklanan zararlar teminat haricidir.

Beher hasarda 20 USD karşılığı YTL tenzili muafiyet uygulanacaktır.


Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası ile teminat altına alınan cihazlar ekli listede belirtilmiştir. Muafiyet: Her bir hasarda minimum 100 USD olmak üzere, beher hasar bedelinin %10 tenzili muafiyet uygulanır.


Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına alınan makineler ekli listede belirlenmiştir. Muafiyet: Her bir hasarda minimum 100 USD olmak üzere, beher hasar bedelinin %10 tenzili muafiyet uygulanır.